Privacy

Privacy en het gebruik van uw gegevens

Wetgeving:
Met deze privacyverklaring geeft Management en Beheer van Dongen (MaBeDo) invulling aan de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Van wie verwerken wij gegevens ?

Wij verwerken gegevens van de volgende personen;
• Cliënten waarvoor administratief beheer wordt uitgevoerd,
• Cliënten waarvoor zorgcoördinatie wordt verricht
• Cliënten waarvoor bewindvoering, mentoraat of curatele wordt uitgevoerd
• Cliënten waarvoor advisering over testamenten en afwikkeling Nalatenschappen wordt uitgevoerd
• Bemiddelingsbureaus voor Interimmanagement.
• Cliënten waarvoor advieswerk wordt uitgevoerd op gebied Ruimtelijke Ordening en privaatrecht.
• Cliënten waarvoor coaching en schaduwmanagement wordt uitgevoerd.
• Bedrijven waarover acquisitie-informatie wordt verzameld.

Deze gegevens worden niet alleen door de cliënten aangeleverd maar ook ontvangen van UWV, CAK, SVB, notarissen, advocaten, financieel adviseurs, belastingdienst , Kamer.v.Koophandel, Kadaster, gemeentelijke overheden, managementbemiddelingsbureaus, zorginstellingen, artsen, psychologen en testbureaus competenties.
Wij verwerken ook gegevens die u ons geeft als u contact met ons zoekt. Bijvoorbeeld in de volgende situaties:
• U belt ons
• U stuurt ons een schriftelijk verzoek per post
• U stuurt ons een email

Welke gegevens verwerken wij van u ?

Wij verwerken de navolgende algemene gegevens (NAW-gegevens) van u;
• Naam,
• Adres
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Daarnaast verwerken wij navolgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u;
• Burgerservicenummer (BSN)
• BM//MB/CB-nummers t.b.v. bewind, mentoraat en curatele
• Belasting en Financiële gegevens
• Medische- en maatschappelijke informatie t.b.v. uitvoering zorgcoördinatie, mentoraat en curatele
• Gegevens beschikbaar gesteld door Zorgorganisaties
• Notariële- en kadastrale gegevens
• Bedrijfsinformatie ten behoeve van managementopdracht, coaching, schaduwmanagement
• Psychologische en competentie-informatie t.b.v. coaching

Waarvoor verwerken we uw gegevens ?

Wij verwerken u gegevens om;
• uitvoering te geven aan administratief beheer en zorgcoördinatie,
• uitvoering wettelijke taken op het gebied van bewindvoering, mentoraat en curatele,
• om taken uit te voeren op het gebied van nalatenschappen en andere privaatrechtelijke zaken,
• om opdrachten voor management , advisering en coaching uit te voeren,
• om acquisitie te kunnen doen voor verwerven nieuwe cliënten en opdrachten/contracten,
• ervoor te zorgen dat we ons houden aan de wet en contractafspraken.

Gegevensverstrekking aan derden:

De privacy-gevoelige gegevens die wij hebben voor het uitvoeren van onze werkzaamheden voor u worden nooit met derden gedeeld ! Uitzonderingen hierop zijn;
• Als u zelf schriftelijke toestemming aan ons geeft om bepaalde persoonlijke gegevens van u te delen met derden.
• Indien op grond van wettelijke -of justitiële gronden persoonlijke informatie van u wordt opgeëist. U wordt dan hierover door ons geïnformeerd.

Wilt u inzage, wijziging of verwijdering van uw gegevens ?

Heeft u vragen over welke gegevens wij van u beheren. Of wilt u wijzigingen in de gegevens doorgeven. Of wilt u dat wij uw gegevensbeheer bij ons beëindigen of overdragen aan een andere instantie, dan heeft de u navolgende rechten;

• U of uw rechtsvertegenwoordig(st)er heeft het recht om door MaBeDo beheerde gegevens in te zien te wijzigen of te verwijderen.
• Daarnaast heeft u of uw rechtsvertegenwoordig(st)er het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken en te laten verwijderen door beëindiging contractafspraken.
• U of uw rechtsvertegenwoordig(st)er heeft bij beëindiging contractafspraken ook het recht op overdracht van alle relevante gegevens in onze administratie aan een door u genoemde organisatie of persoon.

Indien u gebruik wilt maken van uw recht voor inzage, wijziging, verwijdering of overdracht van uw gegevens dan kunt u een schriftelijk gemotiveerd verzoek indienen bij MaBeDo
Per post:
Westerdijk 64
3513 EW Utrecht
Of email:
info@mabedo.nl
Om zeker te zijn dat het verzoek wordt ingediend door de juiste persoon dient u een kopie van een geldig identiteitsbewijs te voegen bij uw verzoek. U ontvangt van ons binnen 4 weken na ontvangst een reactie op uw verzoek.

Hoe lang en hoe bewaren wij uw gegevens ?

De door ons verzamelde informatie bewaren we zolang u cliënt bent bij MaBeDo. Daarna worden de gegevens vernietigd met in acht name van wettelijke regels en in het Verwerkingsregister AVG-Mabedo dd. 24-04-2018 afgesproken bewaartermijnen i.v.m. bewijslast/vragen.
De verzamelde gegevens omvatten;
• Analoge documenten
• Digitale documentenbestanden
• E-mail
Deze gegevens worden op een passende wijze beveiligd tegen diefstal, verlies of ander onrechtmatig gebruik door;
• opslag archieven in beveiligde ruimte,
• clean desk policy in kantoorruimte
• gebruik van actuele virussoftware op de laptops/computers,
• Backup elektronische informatiebestanden bewaren in kluis elders
• vernietiging van documenten door papierversnipperaar.

Contact:
Heeft u nog vragen of opmerkingen over hoe wij met uw gegevens omgaan neem dan contact op met ons op een van de genoemde wijze op onze website www.mabedo.nl onder de rubriek Contact.

Wijzigingen:
Mabedo behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Wij adviseren u deze Privacyverklaring met regelmaat te lezen. Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 24-05-2018. De meest recente versie vindt u altijd op onze website www.mabedo.nl onder de rubriek Privacy.